img
In­for­ma­tion om
Ut­veck­­ling­­ling­sp­ro­jek­tet i Boteå
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Här kommer information att presenteras gällande det utvecklingsprojekt som dragit igång i Boteå. Projektet är ett resultat av de katalysatorpengar som kommunstyrelsen i Sollefteå kommun beslutade om den 7/12 2021.

Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 16/8 2023
Om erhåll­na ka­ta­ly­sa­tor­peng­ar
Stormö­­te i Björksjöns Folkets Hus den 1/6 2022
Stormö­te i Sun­ners­ta Folkets Hus den 31/3 2022
Inkomna förslag
Kom­muns­ty­rel­sens beslut den 7/12 2021
Fö­re­ning­smö­te i Fik i Butik den 3/3 2022
Arbetsgruppens möten
Möte den 31/1 -24
Möte den 30/11 -23
Möte den 20/11 -23
Möte den 2/11 -23
Möte den 16/10 -23
Möte den 25/10 -23
Möte den 28/9 - 23
Möte den 13/9 -23
Möte den 19/5 -23
Möte den 7/6 -23
Möte den 29/6 -23
Möte den 30/7 -23
Möte den 2/5 -23
Kon­so­li­de­ring­smö­te 4/4
Möte den 5/4 2022
Av: Ilona Nilimaa  (2023-08-18)  
Öppet möte angående uppväxlingen av de 200.000 kronor i katalysatorpengar som Boteå erhållit från Sollefteå kommun.

Bygdegruppen som kallat till mötet, bildades vid Konsolideringsmötet den 4/4-2023, där Framtidsgruppen lämnade över ansvaret för frågan om katalysatorpengarna. Bygdegruppen består av vid mötet närvarande representanter för de föreningarna som blev utsedda på stormötet 1 Juni 2022, delar av Framtidsgruppen, och en representant från Boteåparlamentet.

 

Bygdegruppen har tagit som målsättning att ta fram förslag på projekt som genom uppväxling med exempelvis bygdemedel eller andra bidrag, uppfyller alla förslag som inkom vid stormötet på Sunnersta FH den 31 mars 2022. Men Bygdegruppens fokus läggs på de förslag som uppfyller just syftet med att -”knyta ihop bygdens geografiskt spridda delar till en starkare gemensam bygdekänsla”.

 

Bygdegruppen sammanfattade hur de arbetat under våren och sommaren, och vad som till slut lett dem fram till slutsatsen att bästa möjligheten till uppväxling är genom att starta ett projekt med hjälp och ekonomiskt stöd av Leader Höga Kusten.

Bygdegruppen har varit i kontakt med Leader Höga Kusten och fått positiva besked om att man har början till något som kan utmynna i ett Leaderprojekt. Man har även samverkat med Boteå Utvecklingsgrupp (BUG) som redan arbetar med utveckling av Boteå och föreslår att BUG i framtiden tar över ansvaret för drivandet av ett eventuellt framtida Leaderprojekt, exempelvis genom att vara sammankallande för möten. Bygdegruppen kommer att fortsätta assistera genom att adjungeras i BUG. Fler föreningar kommer bli tillfrågade ifall intresse finns, samt beroende på vilka föreslagna projekt som kommer att fortsätta att ingå i ett framtida Leaderprojekt.

 

Projektidén Bygdegruppen presenterade består av en stor mängd mindre projekt som alla grundats på önskemål och förslag som inkommit till tidigare stormöten. Dessa projekt kan uppdelas i underkategorierna informationsskyltar, vindskydd, lekplatser, flytbryggor, parkeringar, grillplatser, sand till badplatser, toaletter och spång. Bygdegruppen har tittat på behovet över hela bygden, och hoppas göra likvärdiga förbättringar över hela det geografiskt spridda området som är Boteå. Detta ska utöver själva förbättringarna även bidra till en större samverkan mellan föreningar och privatpersoner över hela Boteå. Bygdegruppen presenterade exempelbilder och idéer på var förbättringarna kan utföras. Den preliminära budgeten för projektidén som den såg ut under presentationen uppgick till 2198000kr och 932 ideella arbetstimmar.

 

Bygdegruppen gav sedan mötet två alternativ:

Mötet säger - JA till fortsatt arbete, vilket innebär:

● Överlämnande av information till BUG

● Kontakt med berörda föreningar, Frivilliga, lokala företag

● Genomgång av projekten- Behålla - Ta bort - Fler förslag

● Leader - Ekonomiska krav (30% likviditet), Anpassa förslag till att vara ekonomisk

genomförbara

● Leader - Hur mycket får man bidrag (90%, beroende på andra bidrag m.m)

● Leader - Ny intresseanmälan

● Leader - Projektledare (Lokal person, Hyrd konsult, företag?)

● Bygglov, markägarens ansvar, försäkringar m.m

● Andra bidrag m.m

● Och så klart fler möten, möten, möte.......

 

eller

 

Mötet säger - NEJ till fortsatt arbete
Vilket innebär att man återgår till rekommendationen från konsolideringsmötet:

● Om Bygdegruppen efter undersökning av eventuell uppväxling av hela summan inte finner det

adekvat att föra idén vidare, föreslår Framtidsgruppen att man delar de 200 000kr i två delar. En

del till västra delen av bygden, dvs Björkå och Björksjön, och en del till östra delen av bygden, dvs

Undrom med omnejd att fritt fördelas av vardera byalags egna beslut.

 

Efter att Bygdegruppen besvarat frågor och funderingar kring projektet sade mötet JA till fortsatt arbete, och ansvaret lämnades därefter över till BUG med den nu adjungerade Bygdegruppen.

 

Vid protokollet
Ilona Nilimaa

 
 
Till sidans topp
76/1889  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN
 >> HUS TILLStartsidan
Aktuellt Jus pilStormöte i S
Anslagstavla pilOm erhållna 
Biblioteket pilStormö­te i
BotebladetStormöte i S
Boteålänka pilInkomna förs
Byavakten pilKommunstyrels
Om webbplats pilFöreningsmö
Projekt Hund pilMöte den 31/
Möte den 30/
Möte den 20/
Möte den 2/1
Möte den 16/
Möte den 25/
Möte den 28/
Möte den 13/
Möte den 19/
Möte den 7/6
Möte den 29/
Möte den 30/
Möte den 2/5
Konsolidering
Möte den 5/4