img
BO­TEÅ­PAR­LA­MEN­TET:
Bo­teå­byg­dens byalag
logo
Bild: val.se
Här kan du läsa om hur Boteåparlamentet fungerar och vårt syfte.
Klicka på ett val till höger för att läsa en artikel.

Bo­teå­par­la­men­tets stadgar
Välj artikel:
Stadgar
Le­damö­ter
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2020-2021
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023 BUG

§ 1 Boteåparlamentet är ett av invånarna valt representantskap i den del av Boteå gamla kommun som består av Para, Björkåbruk, Björksjön, Holm, Överlännäs, Boteå och Gålsjö. Organisationsformen är ideell förening.

 

§ 2 Boteåparlamentets syfte är att verka för en positiv utveckling av bygden samt bevaka och tillvarata bygdens intressen på kommunal-, läns- och riksplan.

 

§ 3 Boteåparlamentet får ej ha någon som helst bindning partipolitiskt eller religiöst utan endast vara bunden av bygdens intressen.

 

§ 4 Boteåparlamentets representantskap, som väljs vart 4:e år i samband med valet till riksdag, landsting och kommun, består av nio ledamöter.

 

§ 5 Rösträtt vid valet och rätt att nomineras har alla som är bosatta i Boteå gamla kommun enligt § 1 och som fyllt 15 år.

 

§ 6 Valet skall gå till enligt särskilt upprättad valordning som offentliggörs på lokala anslagstavlor minst två månader före valet.

 

§ 7 Ett Byating, årsmöte, skall hållas i oktober varje år. Kallelse till Byatinget ska skriftligt gå ut till bygdens alla hushåll enligt § 1 en månad före tinget. Till Byatinget skall motioner, förslag och frågor kunna lämnas senast två veckor före tinget.

 

§ 8 Vid Byatinget skall följande punkter behandlas:
   1. Inledande mötesformalia samt val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner.
   2. Boteåparlamentets verksamhetsberättelse för året som gått samt ekonomisk redovisning.
   3. Revisionsberättelse. Fråga om ansvarsfrihet för representantskapet.
   4. Val av en byminister och en finansminister för mandattiden två år väljs vid Byatinget de år som val
        genomförts. Ordförande och kassör är Boteåparlamentets firmatecknare.
   5. Val av två revisorer samt en ersättare, alla för en period av ett år.
   6. Inlämnade motioner, förslag och frågor behandlas.
        Rösträtt vid tinget har alla som är bosatta i bygden enligt § 1 och som fyllt 15 år.
        All röstning sker öppet och med enkel majoritet om ej annat begärs.
        Vid lika röstetal får frågan åter diskuteras och nya förslag ställas.
        Boteåparlamentets räkenskapsår är 1/7 - 30/6.

 

§ 9 Boteåparlamentets representantskap skall under mandatperioden hålla regelbundna möten som leds av en talman och en sekreterare. Dessa befattningar kan rotera mellan ledamöterna.
För utförande av beslut, uppgifter, planering och verkställande av olika projekt skall Parlamentet tillsätta arbetsgrupper.
Parlamentet skall sträva efter god kontakt och dialog med bygdens invånare. Detta innebär att dess verksamhet, beslut och diskussioner skall präglas av öppenhet och synlighet.
Protokoll och övriga viktiga handlingar skall anslås på lämplig plats och invånarna skall lätt kunna nå enskilda ledamöter med förlag och frågor.

 

§ 10 Ändringar av dessa stadgar kan göras vid Byating (två på varann följande ting, varav det ena skall vara ordinarie ting). Förslag till stadgeändringar ska skriftligt gå ut till alla röstberättigade hushåll enligt § 1, tillsammans med kallelsen till Byating minst en månad före tinget.

 

§ 11 Upplösning av Boteåparlamentet skall beslutas av två på varandra följande Byating, varav det ena skall vara ordinarie ting. Ekonomiska tillgångar skall vid upplösning av Parlamentet tillfalla verksamhet som verkar för bygdens intressen och utveckling.

 
 
Till sidans topp
31/152  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStadgar
BoteåparlamLedamöter
Leaderprojek pilVerksamhetsbe
Mötesprotok pilVerksamhetsbe
Om Parlament pilVerksamhetsbe
Vallänges f pil
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN