img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Förd­ju­pad Kon­sek­ven­sa­na­lys av nedlägg­ning­en av Valläng­et.
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11

Du kan läsa och skriva kommentarer efter artikeln.

 

TILL VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN.

 

2012-07-30

 

Vård- och äldrenämnden
John Åberg
Djupövägen 3
881 80 Sollefteå

 

Vallänges framtid – bygdens överlevnad! - Fördjupad konsekvensanalys avseende ärendet "Översyn av de minsta boendeenheterna", Dnr VÄN 109/2012.

 

Vård- och äldrenämndens uppdrag är att se till att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, (SOL 5 Kap 4 §). Med den värdegrund som Sollefteå kommun har antagit, där kvalitet och trygghet i möten och ansvar i samarbetet är viktiga hörnstenar, så är Vallänge som arbetsplats och boendeform en förebild. Anhöriga vittnar om att de känner en stor trygghet för hur de äldre har det på Vallänge. Det har t o m hänt att par sökt sig till Vallänge, och valt att bo i varsitt enkelrum, trots att det funnits dubbelrumsboende på andra håll i kommunen, bara för att kunna få bo på Vallänge. Det är en fundamental rättighet att bo där man själv önskar att få bo! En del anhöriga har i skarpa ordalag gett uttryck för att de tycker att det vore grymt att flytta deras nära och kära till ett annat boende.


Dr Milan Vosvrda, ansvarig läkare på Sollefteå sjukhus, kommenterade överbeläggningarna i TÅ härom dagen med att de skulle lösa det problemet internt. Han säger att sjukhuset inte vill skicka patienter till andra sjukhus för då får de anhöriga långt att åka. Sollefteå kommun vill skicka de äldre till Junsele, Näsåker och Långsele för resten av livet. Hur ofta ska de få besök och stimulans?

Möjligheten att lätt ta sig ut i friska luften, en naturskön omgivning och närhet till det sociala nätverket i bygden, gör att Vallänge är en plats dit många äldre (och även yngre) hoppas kunna flytta på ålderns höst. Vallänges framtid berör och är viktig för de allra flesta i bygden och är av avgörande karaktär för bygdens överlevnad. Namnlistor med visat engagemang i frågan bifogas därför.

 

Vård- och äldreförvaltningen har haft i uppdrag att göra en översyn över de minsta boendeenheterna. I det förslag som ligger finns en konsekvensanalys som behöver fördjupas. Följande punkter förutsätter vi blir belysta innan ett beslut av en sådan avgörande karaktär för en hel bygd fattas:

 

Medborgar- & brukarperspektiv
Hur ser prognoserna ut för ålderstrukturen och behovet av framtida insatser i form av boendeplatser i Boteåbygden och i Sollefteå kommun som helhet?

 

De har sagts att de som bor på Vallänge idag inte ska behöva flytta på sig. Konstnaden för driften av Vallänge kommer därmed att kvarstå. Hur har man tänkt sig att lösa den frågan?

 

Nuvarande boende kan komma att erbjudas särskilt boende på andra äldreboenden. Hur kommer en flytt att påverka hälsan i det sköra tillstånd som många är i? Flera anhöriga har uttryckt stor oro över detta. Det finns exempel på liknande fall där en flytt fått ödesdigra följder för de brukare som berörts.

 

Finns det lika goda möjligheter till vistelse utomhus i Våning 1 i Skärvsta som på Vallänge?

 

Medarbetarperspektiv
I dagsläget gör nattpersonalen på Vallänge besök hos personer som anlitar hemtjänsten och åker på larm från de som inte har nattillsyn i vanliga fall. Under slutet av 1990-talet utgick "nattpatrullen" från Sollefteå, men man upphörde med det arbetssättet eftersom det inte fungerade bra. Speciellt vintern, med ibland dåligt väglag, visade sig problematisk. Vi vill därför att beslutet och konsekvensanalysen från det försöket letas fram och används som en del av den konsekvensanalys som kommer att göras för Vallänge. Hur många gånger ringdes t ex personal, bosatt i närområdet, in för att Sollefteå hemtjänst inte kunde eller vågade åka ut?

 

Att det finns arbetstillfällen och en kommunal arbetsplats i en bygd som Boteå är viktigt ur ett medarbetarperspektiv. De som arbetar på Vallänge kommer ofta från bygden och har goda kunskaper om hur brukarna haft det under sitt liv, vilket underlättar för både medarbetare och brukare i vardagskontakten. Kunskap om samtalsämnen som passar och anknytningspunkter som gemensamma bekanta är en bra grund att stå på för att ge brukarna motiverande dagliga samtal.

 

Miljöperspektiv
Många av dem som arbetar på Vallänge har nära till jobbet. Hur mycket skulle det innebära i extrakörning om de först måste åka in till Sollefteå, för att därefter åka tillbaka till området i hemtjänstbilar, därpå återvända till Sollefteå för att slutligen åka tillbaka till bygden? Hur mycket skulle koldioxidutsläppen komma att öka? Är det förenligt med miljöpolicyn i Sollefteå kommun?

 

Utveckling & förnyelse
Växelvård och avlastningsplatserna har bl a varit tänkta för att medborgarna ska kunna bo kvar längre hemma. Används korttidsplatserna så eller är det oftare så att det är brukare som väntar på plats på särskilt boende? Under lång tid har boendeformerna för bl a demensvård baserats på att små enheter är bättre. Är en korttidsenhet med så många som 24 platser verkligen optimal ur ett brukarperspektiv?

 

Ekonomiskt perspektiv
Följande underlag behöver fördjupas:

 

Ny enhet med 24 platser:
- Finns det en lämplig lokal att hyra?
- Om lokalen behöver byggas om, hur mycket kommer det att kosta?
- Alla ombyggnationer hamnar på ett eller annat sätt i en hyreskostnad. Vad blir den slutliga hyreskostnaden?

 

Vård- och äldrenämnden verkar inte inse att ett Vallänge utan hyresgäster är en ekonomisk förlust. Samtidigt innebär det minskade hyresintäkter för Solatum. Vad skulle det i så fall innebära för kommunen som helhet, måste det till medel från kommunkassan för att täcka det inkomstbortfallet?

 

Redan idag finns det hyreslägenheter, i annexet vid Vallänge, som har svårt att locka hyresgäster då Vallänges framtid ter sig oviss. De boende använder idag tvättstugan på Vallänge och de äter även i dess matsal. Hur ser lösningen ut på detta och vad blir kostnaden för att distribuera hemtjänstmat till de boende i lägenheterna som behöver det?

 

Vad blir kostnaderna för de hemtjänstinsatser som skulle behövas ytterligare för de boende i området om det saknas särskilda boendeplatser i området? Vad kommer likaså "nattpatrullen" att kosta?
Vissa oroar sig även för att en nedläggning av Vallänge kommer att öka belastningen på Sollefteå sjukhus, vilket i sin tur medför en merkostnad för landstinget. Vilket ansvar känner kommunen inför det?

 

Den sk 35-timmarsreformen är en stor kostnad för kommunen. Tycker de ur personalen, som kunnat nyttja den, att den givit det resultat som avsågs? Finns det verkligen hälsomässiga och rekryteringsmässiga skäl som motiverar denna extra utgift? Vari ligger vinsten, för personalen på Vallänge, när deras framtida resor, till och från arbetet, kommer att öka med ca fem timmar i veckan?

 

Samhällsekonomisk kostnad:
Utflyttning och glesare glesbygd är Sollefteå kommuns största problem. Ju färre människor som betalar skatt, desto mindre budget. Nedläggningsplanerna för Vallänge är ett sådant exempel där vi anser att kom- munledningen tänker alltför kortsiktigt och inte alls lever upp till sin målsättning att göra alla kommunde- lar attraktiva att bo i. Varför inte utveckla och bygga ut Vallänge istället?
Förutom att en arbetsplats för ca 20 människor i bygden och en trygghet för äldre att vårdas i sin hemma- miljö försvinner, så påverkar även ett sådant beslut en hel bygds framtidstro. Med mindre tro på framtiden minskar inflyttningen till bygden, vilket innebär att skolan åter riskerar att läggas ned, vilket också innebär att bygdens livsmedelsbutik får ett ännu sämre underlag för att kunna fortsätta driva sin för bygden så vik- tiga serviceverksamhet.

 

I Sollefteå kommuns mål står det bl a så här:
* Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling.
* Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen.
* Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd och serviceinriktad personal.

 

Låt detta få fungera i verkligheten och inte bara vara vackra ord - Låt Vallänge leva vidare!

 

Boteåparlamentet genom Pia Hedberg, ordförande

 

Här nedan kan du ge dina synpunkter på konsekvensanalysen och Vallänges framtid.
Självklart hoppas vi att kommunens politiker och tjänstemän, som är inblandade i Vallänges framtid, vill delta...

 
5 kommentarer   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
17/1568  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN