img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Kom­mu­nens svar på sk­ri­vel­sen och sam­manträ­desp­ro­to­koll 2012-08-19
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11

Du kan läsa och skriva kommentarer efter artikeln.

 

OBSERVERA!

Nedanstående är avskrifter av originalen. Läs dem som pdf i eget fönster:

Svaret

Protokollet

_______________

 

Sollefteå kommun
Vård- och äldreförvaltningen

2012-08-27

Boteåparlamentet
Holm 107
881 95 Undrom


Svar skrivelse 2012-08-02

Vård- och äldreförvaltningen tackar för de synpunkter som lämnats i skrivelsen.

Synpunkterna har presenterats för vård- och äldrenämndens arbetsutskott den 13/8.
Arbetsutskottet beslutade då att förvaltningen till nämndens sammanträde ska inarbeta de
synpunkter som ligger inom nämndens ansvarsområde i den fördjupade konsekvensanalys
nämnden begärt.
Förvaltningen arbetar med detta och konsekvensanalysen kommer att vara klar till
nämndens sammanträde 12/9. Skrivelsen i dess helhet med namnunderskrifter kommer att
redovisas för samtliga ledamöter i nämnden innan beslutet fattas.

Den fördjupade konsekvensanalysen kommer att sändas, som information till er samtidigt
som kallelsen skickas till nämndsledamöterna.

Arbetsutskottet protokoll bifogas.


Ulf Jonasson
Ekonom
Vård- och äldreförvaltningen

________________

 

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    Sida 10(16)

Sammanträdesdatum:
2012-08-13

§ 38     Dnr VÄN 109/2012 (4.2)

Fördjupad konsekvensanalys avseende översyn av de
minsta boendeenheterna


Beslut:

Fördjupad konsekvensanalys av de minsta boendeenheterna redovisas för vård- och
äldrenämnden i september, efter ytterligare genomgång av de skrivelser som inkommit i
ärendet.
_____________

Ärendebeskrivning
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott beslutar 2011-08-17, § 47, att utreda möjligheten
att avveckla de minsta boendeenheterna i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv
verksamhet. 2012-01-18, § 1, beslutar arbetsutskottet ge förvaltningen uppdrag att utreda
och ta fram konsekvensbeskrivning avseende avveckling alternativt flyttning av de
särskilda boendena Aspen och Vallänge.

Att minska antalet platser totalt sett över kommunen är troligen inte aktuellt men att
sammanföra små enheter med andra enheter kan sannolikt medföra ekonomisk
effektivitet. För närvarande är beslut om särskilt boende och tillgång till platser i balans
och möjlig att hantera.

Vid sammaträdet 2012-06-13 beslutar vård- och äldrenämnden att fördjupad
konsekvensanalys ska göras av samtliga föreslagna åtgärder:

      1.  Vård-och äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att hyresavtalet
           för Vallänge och Aspen sägs upp för att möta de ekonomiska
           förutsättningar som ligger i framtida prognoser.
      2.  Förvaltningen får i uppgift att utreda möjligheten att koncentrera korttids-
           och växelvårdsplatserna i kommunen.
      3.  Låta nuvarande korttids- och växelvårdsplatser som frigörs övergå till
           särskilda boendeplatser, om koncentration av platser, enligt punkt 2,
           genomförs.
      4.  Förvaltningen får i uppgift att utreda möjligheten att koncentrera korttids-
           och växelvårdsplatserna för personer med demenssjukdom samt
           dagverksamhet för personer med demessjukdom till demenscentrum på
           Skärvstagården.
      5.  När helhetsförslag till lösning föreligger ska en eventuell avveckling av
           Vallänge som särskilt boende underställas nämnden för beslut, under
           förutsättning att kommunstyrelsen medger uppsägning av hyresavtalet.

Vid dagens sammanträde med arbetsutskottet redovisar äldreomsorgschef Jerry Mähler
fördjupad konsekvensanalys som gjorts utifrån vård- och äldrenämndens ansvarsområde.

__________________

 

Sollefteå kommun
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    Sida 11(16)

Sammanträdesdatum:
2012-08-13

§ 38 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Johan Åberg (S) förslår att det görs en ytterligare genomgång av de skrivelser
som inkommit med anledning av förslaget gällande de minsta boendeenheterna, innan
konsekvensanalysen redovisas för nämnden i september.

Ärendets tidigare behandling
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2011-08-17, § 47.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-01-18, § 1.
Vård- och äldrenämnden 2012-02-08, § 3.
Vård- och äldrenämndens arbetsutskott 2012-05-16, § 25.
Vård- och äldrenämnden 2012-06-13, § 44.

Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Översyn av de minsta boendeenheterna, 2012-05-07.

________________

 

Här nedan kan du ge dina synpunkter på ovanstående och om Vallänges framtid.
Självklart hoppas vi att kommunens politiker och tjänstemän, som är inblandade i Vallänges framtid, vill delta...

 
2 kommentarer   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
17/1569  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN