img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Referat från Ak­ti­vi­tets­hallsmö­te den 15/3
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan
(2010-03-19)  

Igår kväll, den 15/3 kl 19.30, samlades åter arbetsgruppen för Aktivitetshallen hemma hos Gun & Eskil Åslund. Närvarande var Gun & Eskil Åslund, Karin Sellgren, Mikael Holmsten och Rolf Ronestjärna.

Mikael Holmsten redogjorde inledningsvis för hur Kubens konstgräsmatta i Långsele hade finansierats. Han berättade att Vattenregleringsfonden bidrog med 500 000 kr och att Västernorrlands Fotbollsförbund bidrog med 400 000 kr. Förhoppningsvis skulle en liknande finansiering även kunna ske för en konstgräsmatta i Aktivitetshallen. Mikael åtog sig att fortsätta att undersöka frågan.

Eskil Åslund meddelade att han hade fått en offert från företaget Lindab i Sundsvall. De menar sig kunna bygga en hall, med måtten 70X30 m, för 1,3 miljoner exklusive moms.
Eskil hade även en hälsning från Tommy Åslund, som i förra mötet fick i uppdrag att kontakta Mählers Smide AB i Näsåker, för att fråga om de eventuellt skulle kunna bygga själva stommen till hallen. Deras besked var dock att de inte kunde det, men att att de kunde lämna jobbet vidare till ett annat företag. Tanken som väcktes i förra mötet,
d v s att bygga hallen i trä (istället för i plåt) kändes i nuläget därför mindre aktuell, med tanke på offerten från Lindab och beskedet från Mählers Smide. Likaså konsta-terades att det återkommande behovet av målningsarbeten, på sikt, kanske också istället kommer innebära en merkostnad.

Karin Sellgren informerade om att ett bygglov för hallen kommer att kosta 80 000 kr. Sedan tillkommer ytterligare avgifter för inkoppling av el, vatten och avlopp.

Eskil berättade att han hade varit kontakt med Bettan Norberg, på Bettans Konfe-renscenter, och att hon helst skulle vilja sälja konferenscentret så snart som möjligt. Det bestämdes att Eskil skulle ta en förnyad kontakt med Bruno och Ulla Bolin för att diskutera markfrågan med dem. Det kan antingen komma att handla om ett köp av marken eller också kan det bli frågan om en långtidsarrende på t ex 49 år. Fördelen med ett arrende är ju att man slipper ifrån kostnader och besvär för avstyckning av marken.

Samtalet kom därefter att handla om hur man bäst ska kunna få en bredare uppslutning kring projektet, framförallt ifrån föreningar och företag i bygden. En bred uppslutning behövs nämligen för att ge tyngd och trovärdighet till den projektansökan som seder-mera ska lämnas in.
Man kom överens om att Rolf Ronestjärna inledningsvis ska ringa runt till bygdens föreningar och fråga om hur just den föreningen skulle kunna nyttja hallen och även om föreningen ifråga skulle kunna tänkas att bidra till projektet via ekonomiska medel eller andra egeninsatser.

Frågan om vem som egentligen ska stå som ansvarig ägare för Aktivitetshallen kom åter upp. Olika ägareformer diskuterades. T ex skulle man kunna ha en hallförening, bestå-ende av representanter från olika föreningar i bygden. Eller också skulle en eller ett par föreningar tillsammans kunna stå som ägare. Man skulle också kunna starta en ekonomisk förening, där intresserade går in och satsar ett belopp. Likaså skulle hallen även kunna arrenderas ut till någon som är intresserad. Alla höll med om att just denna fråga är oer-hört viktig och därför måste lösas så snart som möjligt.

Samtalet kom även att handla en del om den projektansökan som framledes ska skrivas. Man enades om att en ansökan både bör innehålla en tydlig projektplan och en projekt-vision. Rolf berättade att Leader Sollefteå har uttryckt ett önskemål om att, så snart som möjligt, få in en kostnadskalkyl för projektet. Arbetsgruppen för hallen kom, efter en stunds funderande, fram till att snön först behöver tina bort för att man ska kunna göra en fullständig beräkning av de markarbeten som kommer behöva göras. Rolf fick i uppdrag att meddela detta till Leader Sollefteå.

Näste möte hålls måndagen den 22/3 kl 19.30 hemma hos Gun & Eskil Åslund.

 
 
Till sidans topp
18/1534  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN