img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Byating sön­da­gen den 30 oktober 2011 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: 24 Boteåbor.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade Byatinget öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Mötet förklarades stadgeenligt utlyst, annonsering har skett i Botebladet, på "http://www.botea.se", samt via affischer.

 

§ 4 Röstlängden fastställdes, samtliga närvarande äldre än 15 år hade rösträtt.

 

§ 5 Lennart Johansson valdes till ordförande för mötet.

 

§ 6 Märith Löfgren valdes till sekreterare för mötet.

 

§ 7 Rolf Ronestjärna och Ulf Lhådö valdes till justerare.

 

§ 8 Verksamhetsberättelsen för tiden mellan 1 november 2010 och sista oktober 2011 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 9 Den preliminära verksamhetsplanen lästes upp och diskuterades på mötet. På Byatinget framkom ett förslag om att en arbetsgrupp för utveckling skulle bestå av tidigare arbetsgrupperna för Vallänge, macken samt aktiviteter för att underlätta för företagande. I denna grupp kommer Ulf Lhådö samt Eskil och Gun Åslund vara ansvariga. Förslag på namnbyten för att bättre beskriva denna arbetsgrupps verksamhet samt BUG's verksamhet framkom, att fastställa dem uppdrogs till Boteåparlamentet på dess nästa möte. Lennart Johansson framförde intresse av att ingå i arbetsgruppen Butiksrådet.

 

§ 10 Den ekonomiska berättelsen lästes upp och godkändes.

 

§ 11 Revisionsberättelsen redovisades och godkändes.

 

§ 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

§ 13 Pia Hedberg valdes till ordförande för 2 år framåt.

 

§ 14 Erik Sundberg valdes till kassör för 2 år framåt.

 

§ 15 Bruno Bohlin och Ulrika Westerlund valdes till revisorer för 1 år framåt. Anders Bodin valdes till revisorsersättare för 1 år framåt.

 

§ 16 Inga-Lena Bodins förslag för utveckling i Boteå lästes upp. Förslagen kommer den grupp som just bildats med inriktning på utvecklingsfrågor att börja jobba med.

 

§ 17 De som i och med Byatinget avslutar sitt deltagande i Boteåparlamentet tackades för tiden som varit.

 

§ 18 Under punkten bygdens utveckling påmindes de närvarande om mötet angående föreningssamverkan som är inbokat på Sunnersta Folkets Hus den 7 november klockan 19.00. Då ska även planerna på bredbandsanslutning diskuteras. Eskil och Gun Åslund berättade om aktiviteter som LRF har för att på olika sätt driva utvecklingen av området framåt, I detta ingår bland annat träffar med Sollefteå kommun angående projekt för energi ur biobränsle, lokal upphandling av mat, m.m. Det framkom många synpunkter på bygdens utvecklingsmöjligheter med bäring både på den unika bygd vi lever i. Ett möte kommer att äga rum under november, (mest troligt den 14 november), med en näringslivsutvecklare, håll utkik efter annonsering och affischering.

 

§ 19 Mötet avslutades med Bettans goda smörgåstårta samt med livliga diskussioner om bygdens framtid vid fikaborden.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1522  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN