img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2021-04-25
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2021-05-17)  

Boteåparlamentets styrelsemöte över Zoom
Söndagen den 25 april 2021

 

Närvarande: Pia Hedberg, Per Erik Bergstrand, Ingrid Viking, Peter Gustafsson, Alexandra de Wall, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa, Lennart Johansson, Karin Sellgren, Ulrika Bergman och Rolf Rone­stjärna.

§1 Mötet öppnades.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.

§4 Ilona Nilimaa valdes till justerare.

§5 Föregående mötesprotokoll, från den 28/2, gicks igenom och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport från kassören gicks igenom. På Parlamentets konto fanns dags dato 120 356 kr, varav 32 430 kr tillhör Boteå Bibliotek, 41 395 kr tillhör Botebladet och 41 063 tillhör den s k Parafonden.

§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
Biblioteket: Nya böcker har inkommit i ett par omgångar och nya böcker är på ingång. Biblioteket tar sommarledigt mellan 9/6-16/8.
-  Hantverksmässa/Kakfrossan: Båda arrangemangen ligger fortfarande nere p g a pandemin.
Boteå Utvecklingsgrupp: Karin Sellgren och Ulrika Bergman, från BUG, närvarade vid mötet. De berättade att totalt cirka 40 000 kr, av de beviljade 50 000 kr från Länsstyrelsen, blev använda. Bl a köptes det, för pengarna ifråga, in bänkbord, byggdes vindskydd, iordningställdes grillplatsen och röjdes sly vid Gålsjöbadet. Karin och Ulrika lovade att komma in med en slutlig ekonomisk redovisning för projektet. Även bänkbord, finansierat ur BUG:s egen kassa, har anskaffats till Björkå gravkullar och f d färjeläger. De berättade även att de har producerat och delat ut, till bygdens hushåll, en s k utvecklingsplan för Boteå. Det är tänkt att utvecklingsplanen då och då ska komma att uppdateras.
Hus till salugruppen: Lennart Johansson, från Boteåparlamentets husgrupp, närvarade vid mötet. Denne berättade att det finns ett ökat intresse för hus i Boteå och att en hel del folk har hört av sig med en undran om det finns några lediga hus i bygden. Lennart efterlyste ett engagemang och hjälp från Parlamentet. Han berättade även att det är på gång två nybyggnationer i bygden. Därefter samtalades det om ev lediga hus i bygden och om de fastigheter som nyligen sålts. Karin Sellgren berättade att Sollefteå Ödehus har kartlagt de s k ödehus som finns i kommunen och att det även finns  en hel del sådana i Boteå.
§8 Inga övriga rapporter fanns att redovisas.
§9 Skrivelser.
-  Ulrika Bergman hade inkommit med en bidragsansökan avseende 25 000 kr till färdigställandet av en lekpark på hennes fastighet i anslutning till hennes företag Fik i Butik. Ordförande förklarade att ett positivt beslut i ärendet redan togs vid Parla­ments­­mötet den 12 maj 2019. Mötet beslutade därför att avsätta 25 000 kr för ändamålet ur den s k Parafonden.

§10 Övriga frågor.
-  Samtal ägde rum om framtiden för Undroms Närlivs, Kalknäs skola och Vallänge särskilt boende.
§11 Nästa möte bestämdes till den 30/5 kl 16. Även detta möte är planerat att ske via internet.

§12 Mötet avslutades.


Rolf Ronestjärna, sekreterare                              Ilona Nilimaa, justerare            

 
 
Till sidans topp
6/1819  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN