img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2022-10-30 Byating
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2022-11-15)  

Byating i Sunnersta Folkets Hus den 30 oktober 2022


§ 1 Byatingets öppnande
Pia Hedberg, Boteåparlamentets ordförande hälsade, via Zoom, alla välkomna till Byatinget
och speciellt Parlamentets nya ledamöter.


§ 2 Godkännande av dagordning
Utdelad dagordning godkändes.


§ 3 Mötets stadgeenliga utlysande
Det konstaterades att Byatinget hade blivit stadgeenligt utlyst bl a via annons i Botebladet.


§ 4 Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängd skedde och det kunde konstateras att samtliga närvarande på
mötet hade rätt att rösta.


§ 5 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Per Erik Bergstrand.


§ 6 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Rolf Ronestjärna.


§ 7 Val av två justerare
Till justerare för mötet valdes Ilona Nilimaa och Fabian Ullström.


§ 8 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för perioden 20211031–20221030 gicks igenom och godkändes.
Även verksamhetsberättelsen för Biblioteket var bifogad till Parlamentets verksamhetsberättelse.


§ 9 Verksamhetsplan
Parlamentets preliminära verksamhetsplan för 2022-2023 gicks igenom och överlämnades
till styrelsen för fastställande.


§ 10 Ekonomisk redovisning
Pia Hedberg gick igenom resultatrapport och balansrapport, som godkändes och lades till
handlingarna.


§ 11 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.


§ 12 Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ekonomisk ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.


§ 13 Val av ordförande
Pia Hedberg valdes till Parlamentets ordförande för nästa fyraårsperiod.


§ 14 Val av kassör
Uta Körner valdes till Parlamentets kassör för nästa fyraårsperiod.


§ 15 Val av revisorer
Till revisorer, för kommande verksamhetsår, omvaldes Anders Bodin (sammankallande)
och Paula Barhoumi.


§ 16 Val av revisorersättare
Till revisorersättare, för kommande verksamhetsår, omvaldes Christian Omberg.


§ 17 Inkomna motioner och förslag
Inga motioner eller skrivelser hade inkommit till Byatinget.
Lars Blomén informerade om livsmedelsbutiken i Undrom och föreslog att man skulle bjuda
in Butiksrådet till ett kommande möte, ett förslag som bifölls. Sekreteraren berättade att
han hade bjudit in butiksansvarige Sebastian Cardenas till Byatinget och att man hade
kommit överens om att försöka få till en artikel om butiken i nästa utgåva av Botebladet.


§ 18 Övriga frågor
- Lars Blomén tog tillfället i akt att hälsa de nya ledamöterna välkomna till Parlamentet
och riktade samtidigt ett tack till Rolf Ronestjärna, som i samband med Byatinget avslutade
sitt uppdrag i styrelsen efter 21 år.
- Även Pia Hedberg framförde ett tack till Rolf Ronestjärna och likaså till de avgående
Parlamentsledamöterna Alexandra De Wall och Nicole Pieren Broekema, för deras fyra år
i styrelsen. Hon tackade även den avgående kassören Erik Sundberg för hans långa och
trogna tjänst som kassör.
- Karin Sellgren informerade om att Boteå Utvecklingsgrupp hade möjlighet att få hjälp
av Hans-Erik "Hacke" Näslund att revidera sin utvecklingsplan. Hon rekommenderade
även att bjuda in folk från Graninge för att berätta om sin lyckade utvecklingsplan.


§ 19 Mötets avslutande

Mötet avslutades med fika.


Vid protokollet

Rolf Ronestjärna, sekreterare                   

 

Per Erik Bergstrand, tillförordnad ordförande


Ilona Nilimaa, justerare                              Fabian Ullström, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1861  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN