img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2024-01-21
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
(2024-03-19)  (Redigerad: 2024-04-13)
Boteparlamentet Styrelsemöte
Mötet hölls i Folkets Hus i Sunnersta den 21/1 2024. Närvarande var Ordförande Pia Hedberg, Lars Blomén, Tobias Nilimaa, Ingrid Viking, Uta Körner, K-G Gokisvari och Elin Östlund

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Pia
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötets deltagare
3. Val av sekreterare
Elin valdes till sekreterare
4. Val av justerare
Tobias valdes till justerare
5. Föregående protokoll
Pia gick igenom föregående protokoll som därefter lades till handlingarna
6. Kassörens rapport
Kassör Uta berättade om att katalysatorpengarna har kommit på ytterligare 100.000kr. De är
överförda på ett separat konto ihop med de andra katalysatorpengarna. Stormötet den 28/1
kommer det beslutas om hur pengarna ska hanteras. Parlamentets ekonomi bedöms gå
minus, men bärs upp av verksamheternas överskott och sammantaget bedöms ekonomin i
balans.
Biblioteket är en av verksamheterna som trots en dyr författarkväll går bra ekonomiskt. Det
kommer bland annat ett bidrag på 15.000kr från kommunen.
Sista bidraget till Botebladet från Stiftelsen Boteå (m.fl.) församlingars stiftelse har inkommit
med 50.000kr.
7. Genomgång av våra verksamheter
 Botebladet – Nytt nummer kommer ut i Februari. Presstopp 1/2 2024
 Botealmanackan – Almanackan är ute. Inget nytt att rapportera.
 Butiksråd – Inget nytt att rapportera. Lennart Johansson håller fortsatt kontakt med
butiken.
 Hantverksmässan – Kommer att tidigareläggas till hösten. I övrigt inget nytt att
rapportera.
 Kakfrossan – Välkomnandet av nyinflyttade genom Kakfrossan är på gång och datum
bestämdes till 21/4 kl 13-16. Pia tar kontakt med Rolf Ronnestjärna för annons i
Botebladet. Viktigt i annonsen är att det tydligt framgår att vi vill välkomna
nyinflyttade genom denna kakfrossa. Ilona kommer tillfrågas att kontakta samtliga
föreningar så de kan presentera sig under fikat. Det funderas även om vi ska någon
slags moderator som kan välkomna alla, och hålla samman presentationen av
föreningarna.
Elin gör affischer som delas på sociala medier och sätts upp runt om i Boteå.
 Hemsidan – Uta lyfter att det fortfarande är krångligt för henne och Rolf att lägga ut
och förändra hemsidan. Den skulle fortfarande behöva ett facelift. Uta tar upp frågan

med Rolf Ronnestjärna som också inbjuds till nästkommande styrelsemöte. Pia
utreder hur mycket pengar vi eventuellt kan avvara för en uppgradering av
hemsidan.
 Biblioteket – Har återigen öppnats efter julledighet. På förfrågan av kommunen
kommer en författarkväll att hållas i Mars. Styrelsemöte kommer hållas den 31/1.
 Inflyttningsgrupp Hus till Salu – Inget nytt att rapportera. Lennart Johansson hör av
sig om han behöver hjälp.
 Boteå Utvecklings Grupp – Har en egen punkt i protokollet.
8. BUG - Boteå Utvecklings Grupp
Stormötet om de tillkomna 100.000kr kommer att hållas 28/1 kl 16:00 på Sunnersta Folkets
Hus. Lennart Johansson kommer tillfrågas som ordförande och Elin kommer att vara
sekreterare (Uta är reserv). Flertalet parlamentsledamöter ställer i ordning bord och stolar
från kl 15:00. Uta och Pia bakar, och K-G köper bullar. Uta köper Kaffe som parlamentet
bjuder på. Ilona har skickat inbjudan till samtliga föreningar.
9. Övriga rapporter
Inga övriga rapporter har noterats.
10. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
11. Övriga frågor
Sunnersta folkets hus önskar hjälp av Parlamentet vid städdag i April. Uta skickar ett
supertext när det drar ihop sig.
Frågan kring skötsel på Gålsjöbruks strand är fortfarande aktuell och Pia åtar sig att utreda
frågan hos markägaren SCA. Därefter kan det finnas möjlighet att söka ytterligare
bygdemedel för badplatsens upprustning.
Mycket viltolyckor finns området och eftersöksjägare Lars Blomén önskar att ordet sprids
bland folk runt Boteå. Sedan Oktober har det varit 14 olyckor i området. Alla ledamöter
sprider informationen och Elin skriver om det på facebooksidan Undromsbor.
12. Kommande möte
Stormötet med föreningarna och bybor kommer vara 28/10 16:00 på Sunnersta Folkets Hus.
Kommande styrelsemöten blir den 25/2, 24/3 och 28/4. Samtliga möten hålls på Sunnersta
Folkets Hus 16:00.
13. Mötets avslutande
Ordförande Pia avslutar mötet.

 

                      Vid Protokollet                                                               Justeras av
_______________________________ _______________________________
                       Elin Östlund                                                              Tobias Nilimaa

 
 
Till sidans topp
6/1930  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN