img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2021-10-31 Byating
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2021-11-29)  
Byating i Sunnersta Folkets Hus den 31 oktober 2021

§ 1 Byatingets öppnande
Per-Erik Bergstrand, Boteåparlamentets tillförordnade ordförande, förklarade mötet öppnat för förhandlingar.


§ 2 Godkännande av dagordning
Utdelad dagordning godkändes.


§ 3 Mötets stadgeenliga utlysande
Det konstaterades att Byatinget hade blivit stadgeenligt utlyst; via annons i Botebladet och på www.botea.se samt på bygdens olika annonstavlor.


§ 4 Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängd skedde och det kunde konstateras att samtliga närvarande på mötet hade rätt att rösta.


§ 5 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Per-Erik Bergstrand.


§ 6 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Rolf Ronestjärna.


§ 7 Val av två justerare
Till justerare för mötet valdes Ilona Nilimaa och Peter Gustafsson.


§ 8 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för perioden 20201025–20211031 gicks igenom och godkändes. Även verksamhetsberättelserna för Biblioteket och Boteå Utvecklingsgrupp gicks igenom. Noterbart, när det gäller BUG:s verksamhetsberättelse, var att gruppens ansvariga, Karin Sellgren och Ulrika Bergman, har för avsikt att ställa sina platser till förfogande i månadsskiftet februari/mars 2022. Deras tanke är att fortsättningsvis jobba med bygdeutveckling i byarna Björkå, Sånga och Holm och deras förhoppning är att det finns andra som kan ta över arbetet i BUG efter dem.


§ 9 Verksamhetsplan
Parlamentets preliminära verksamhetsplan för 2021-2022 gicks igenom och överlämnades till styrelsen för fastställande.


§ 10 Ekonomisk redovisning
Resultatrapport och balansrapport gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.


§ 11 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes (med reservation för att ett datum skulle ändras) och lades till handlingarna.


§ 12 Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ekonomisk ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.


§ 13 Val av revisorer
Till revisorer, för kommande verksamhetsår, valdes Anders Bodin (sammankallande) och Paula Isberg.


§ 14 Val av revisorersättare
Till revisorersättare, för kommande verksamhetsår, valdes Christian Omberg.


§ 15 Inkomna motioner och förslag
Inga motioner eller skrivelser hade inkommit till Byatinget.


§ 16 Övriga frågor
- Nicole Broekema föreslog att man skulle be skolans elever att skriva i Botebladet. Tidningens redaktör ställde sig positiv till förslaget och gav Nicole i uppdrag att kolla med lärarna på skolan om det finns intresse för att göra något sådant.
- Det samtalades en del om den planerade lekparken i Björkå, som Parlamentet har avsatt medel till, och Pia Hedberg gavs i uppdrag att stämma av med Ulrika Bergman för att få information om hur arbetet fortskrider.


§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte för Parlamentet bestämdes till den 5/12.


Vid protokollet
Rolf Ronestjärna, sekreterare


Ilona Nilimaa, justerare                         Peter Gustafsson, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1830  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN