img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 29 januari 2012 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Pia Hedberg, Erik Hoppe, Lars Blomén, Andreas Blomén, Kristina Strand, Erik Sundberg, Stefan Andersson, Kerstin Sjögenbo, Bo Asplund, Rolf Ronestjärna, Ulf Lhådö, Laila Lindholm, Benjamin Ronestjärna, Ingrid Viking, Märith Löfgren samt Gun Åslund.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare för detta möte valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll från november 2011 godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 5 Erik Sundberg berättade att 29 prenumerationer på Botebladet har betalats in. 750 kronor har kommit in som bidrag från ett öresmöte, (ett församlingsarrangemang). Boteå Hembygdskommitté har överfört 4,000 kronor vilket täckte tryckningen av årets Boteåalmanacka. Kerstin Sjögenbo berättade att det hittills sålts almanackor för 2,000 kronor, vilket är en bra start för att bekosta nästa tryckning. 2 tryckningar av Botebladet har betalats, totalt 9 000 kronor. Biblioteket har fått 10,000 kronor i bidrag från Boteå med flera församlingars stiftelse samt 15,000 kronor i kommunalt bidrag. I dagsläget finns det 45,000 kronor i kassan som är speciella gåvomedel öronmärkta för Botebladet och 5,000 kronor som var avsatta för BUG's arbete. Dessa 5 000 kronor beslöt mötet att de framöver kan användas för att täcka eventuella underskott vid arrangemang för t.ex. ungdomar. När det gäller den fond som Boteåparlamentet fick en förfrågan om vid förra mötet har beslut ännu inte fattats.

 

§ 6 Pia Hedberg delade ut förslaget till verksamhetsplan för 2011-2012 och vissa ändringar skulle utföras. När de är utförda kommer verksamhetsplanen att skickas ut och även läggas upp på hemsidan. De olika arbetsgrupperna är; Botebladet, Butiksrådet, Hantverksmässa, Välkomnande av nyinflyttade/kakfrossa, Hemsidans redaktionsgrupp, Biblioteket, Hus till salu, Boteåalmanackan, Föreningssamverkan samt Boteå Utvecklingsgrupp, (BUG). Den sista gruppen har annorlunda fokus än vad BUG hade tidigare, gruppen kommer att arbeta mer näringslivsinriktat och målet är att hjälpa och stödja entreprenörer i Boteå. Boteå Byavakt och Boteå Båt och Bad är numera fristående föreningar med egen bokföring och räknas därför inte som en arbetsgrupp under Boteåparlamentet. Verksamheterna kommer ändå att rapportera till Boteåparlamentet när det behövs under punkten övriga rapporter.

 

§ 7 Rapport från arbetsgrupperna. Boteåbladet, deadline 24 februari, kom gärna med förslag på innehåll. Ett förslag som framfördes på mötet av Ulf Lhådö och Kristina Strand är en uppmaning om att gärna handla på Handlarn vilket är viktigt att vi påminner oss om allihop. Kanske kan "handla en vara extra lokalt under denna månad" vare ett uppslag till en artikel i Botebladet. Boteåalmanackan har tryckts upp, snart börjar arbetet med den nya. Hemsidans redaktionsgrupp jobbar på med nya aktuella inlägg. Bibliotekets vänner ska ha styrelsemöte den 30 januari, där nyinköp och vårens program kommer upp. Föreningssamverkansmöte ägde rum den 9 januari och på planeringsstadiet är en "Boteåfestival" med olika arrangemang under torsdag-söndag under juli månad. BUG har mycket på gång, förra mötet var den 28 januari. Den aktiva lokala LRF-gruppen har många idéer som diskuterats med näringslivsenheter och turistansvariga i Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik och Östersund där bland annat vägen mellan dessa orter är ett gemensamt intresse. Även förslaget om fiberkabel längs med vägen kan vara viktigt ur ett näringslivsperspektiv. Näringslivsutvecklaren Anders Bosenius är tänkt att bjudas in fler gånger. Gun Åslund talade sig varm för medlemskap i LRF som är en förening för alla som vill utveckla landsbygden och inte bara, som många kanske tror, avsedd enbart för lantbrukare. Det finns många samordningsvinster att göra om LRF kan delta i framtida projekt. Nästa möte i BUG samordnas med nästa möte i arbetsgruppen för föreningssamverkan och äger rum den 20 februari klockan 19.00 på Björkå Kontor. Kakfrossan planeras till den 21 april, Ingrid Viking tar tag i det med arbetsgruppen och den som kan baka hör av sig till någon av dem.

 

§ 8 Övriga rapporter: Den 16 januari hade socialdemokraterna bjudit in till en medborgardialog på Kalknäs skola. Aktuella frågor som togs upp där var bland annat skolan och Vallänges framtid, den senare eventuellt som trygghetsboende. Deltagare från politikerhåll var bland annat, Elisabeth Lassen, John Åberg, Åsa Sjödin, Linnea Stenklyft och Gunder Lidén. Referat från mötet kommer i nästa Boteblad. Det är möjligt att det blir ännu en medborgardialog i höst, för att öka deltagarantalet kommer Boteåparlamentet att försöka hjälpa till så att så många som möjligt tar tillfället i akt och ställer frågor och ger förslag på utveckling i bygden.

Lars Blomén berättade om att Boteå Byavakt har årsmöte nästa helg, söndagen den 5 februari klockan 19.00 på Sunnersta Folkets Hus. Föreningen har nu varit igång i ett år och arbetet har fått mycket beröm från polis med flera och brottsligheten har minskat. Många ideella krafter har kört omkring nattetid på våra vägar och alla är värda en eloge. Lars har även fått en inbjudan av näringslivet i Sollefteå för att berätta om arbetet med frivilliga krafter i brottsförebyggande syfte.

 

§ 9 Övriga frågor: Den 8 februari klockan 18.30 är det ett möte om kollektivtrafiken på Kalknäs skola. Viktigt att vi där framför hur vi vill ha det inför den upphandling som ska göras.

Lars Blomén berättade om ett skyltförslag för Grillom där den levande bygden och de företag som är aktiva kommer att målas upp på en stor skylt som är tänkt att placeras på "Kakelhuset". En sådan skylt för varje by är kanske inte möjligt att genomföra men det vore trevligt med en skylt vid varje av de tre "infarterna" till Boteå skulle kunna utföras. I vägområdet får dock inte skyltas hur som helst och lämpliga platser för andra typer av skyltar finns ännu inte framtagna.

Mötestiden diskuterades och en omröstning skedde. Majoriteten ville att den tid som gällt på dagen då mötet äger rum, 16.00, skulle fortsätta gälla.

 

§ 10 Kommande möten: 26/2, 25/3, 29/4 och 20/5 2012.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet med att tacka för den stora uppslutningen vid detta års första Boteåparlament.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1520  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN