img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2020-10-25 Byating
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2020-11-18)  

Byating i Sun­ners­ta Folkets Hus den 25 oktober 2020

 

§ 1 Byatingets öppnande

Per-Erik Bergstrand, Boteåparlamentets tillförordnade ordförande, förklarade mötet öppnat för för­hand­lingar.

 

§ 2 Godkännande av dagordning

Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Mötets stadgeenliga utlysande

Det konstaterades att Byatinget hade blivit stadgeenligt utlyst; via annons i Botebladet och på www.botea.se samt på bygdens olika annonstavlor.

 

§ 4 Fastställande av röstlängd

Fastställande av röstlängd skedde och det kunde konstateras att samtliga när­va­rande på mötet hade rätt att rösta.

 

§ 5 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Per-Erik Bergstrand.

 

§ 6 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 7 Val av två justerare

Till justerare för mötet valdes Peter Gustafsson och Lennart Johansson.

 

§ 8 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för perioden 20191019–20201025 gicks igenom och god­kändes. Även Bibliotekets verksamhetsberättelse gicks igenom.

 

§ 9 Verksamhetsplan

Preliminär verksamhetsplan för 2020-2021 gicks igenom och överlämnades till sty­rel­sen för fastställande.

 

§ 10 Ekonomisk redovisning

Lennart Johansson gick igenom resultatrapport och balansrapport, som godkändes och lades till handlingarna. Det konstaterades dock att post för det årliga kommunbidraget sakna­des och likaså kommun tryckeriets fakturering av Boteå­almanackan. Sekreteraren tog på sig att kolla upp detta.

 

§ 11 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ekonomisk ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

 

§ 13 Val av ordförande

Till ordförande, för de kommande två åren, valdes Pia Hedberg.

 

§ 14 Val av kassör

Till kassör, för de kommande två åren, valdes Erik Sundberg.

 

§ 15 Val av revisorer

Till revisorer, för kommande verksamhetsår, valdes An­ders Bodin (sammankallande) och Rolf Lind­berg.

 

§ 16 Val av revisorersättare

Till revisorersättare, för kommande verksamhetsår, valdes Paula Isberg.

 

§ 17 Inkomna motioner och förslag

Inga motioner eller skrivelser hade inkommit till Byatinget.

 

§ 18 Övriga frågor

- Sekreteraren informerade om att Lena Zetterblom har tvingats att avgå ur styrelsen p g a hälsoskäl och att Ilona Nilimaa står på tur att träda in efter henne.

- Beslut togs att tillsvidare, p g a pandemin, pausa Parlamentets Hantverksmässa.

- Lennart Johansson, ansvarig för Parlamentets s k Husgrupp, informerade om husläget i bygden och underströk att husfrågan måste hållas vid liv, eftersom det finns en hel del personer som har visat ett intresse för att vilja flytta till bygden. Han berättade vidare att han har farit runt med ett antal intresserade och visat hus. Tyvärr råder det dock en viss brist på tillgängliga hus just nu och byinvånarna behöver därför rapportera om even­tuella hus till salu. Förslag väcktes om att man kunde dela in bygden i olika zoner, där t ex Parlamentsledamöterna kunde hålla ögonen öppna efter lediga hus. Lennarts önskemål om att få vara med på framtida Parlamentsmöten mottogs med tacksamhet. En lista med nyligen sålda hus i bygden, som Lars Blomén hade inkommit med, gicks igenom.

- Sekreteraren, och tillika Botebladets redaktör, berättade att hans systemkamera hade gett upp efter tolv års trogen tjänst. Han äskade därför ett bidrag på 50% för den nyinköpta kamerans kostnad. Mötet beslutade att bidra med 2 500 kr, ur Botebladets medel, till redaktörens kamera.

 

§ 19 Mötets avslutande

Mötet avslutades. Inget beslut togs om när nästa möte ska hållas.

 

Vid protokollet

 

Rolf Ronestjärna, sekreterare                                       

 

Peter Gustafsson, justerare                                                 Lennart Johansson, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1814  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN