img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-10-29 Byating
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Ilona Nilimaa  
Byating i Sunnersta Folkets Hus den 29 oktober 2023

§1 Byatingets öppnande
Boteåparlamentets ordförande hälsade alla välkomna till byatinget.

§2 Godkännande av dagordningen
Utdelad dagordning godkändes.

§3 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att byatinget blivit stadgeenligt utlyst via annons i Botebladet och på hemsidan.

§4 Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängd skedde och samtliga närvarande på mötet var röstberättigade.

§5 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lennart Johansson.

§6 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Ilona Nilimaa.

§7 Val av två justerare
Till justerare för mötet valdes Tobias Nilimaa och Elin Östlund.

§8 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för perioden 20221030-20231029 gicks igenom och lades till handlingarna. Enskilda verksamhetsberättelser för Biblioteket och Boteå Utvecklingsgrupp var bifogade till Parlamentets verksamhetsberättelse.

§9 Verksamhetsplan
En preliminär verksamhetsplan för 2023-2024 gicks igenom och överlämnades till styrelsen för fastställande med följande kommentarer:

  • Oklarhet råder över vilka som är aktiva inom Butiksrådet, en undergrupp till Parlamentet. Styrelsen lovade undersöka saken till kommande möte.
  • Botebladet ges enligt styrelsebeslut numera endast ut tre gånger per år, målet för undergruppen bör ändras för att spegla detta.
  • Hantverksmässan är sedan tidigare överlämnad att drivas i Sunnersta Folkets hus regi, styrelsen bör diskutera huruvida hantverksmässan skall stå kvar under Parlamentets verksamhetsplan.

§10 Ekonomisk redovisning
Kassören gick igenom ekonomiberättelsen för räkenskapsåret 20220601-20230731, som godkändes och lades till handlingarna.

§11 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§12 Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

§13 Val av revisorer
Till revisorer för kommande verksamhetsår omvaldes sittande Anders Bodin (sammankallande) och Paula Barhoumi.

§14 Val av revisionsersättare
Till revisionsersättare för kommande verksamhetsår omvaldes sittande Christian Omberg.

§15 Stadgeändring
En formulering i stadgarnas §8.4 har gjort att banken inte längre godtar att firmatecknare var för sig får teckna parlamentets firma, trots att så beslutas på konstituerande styrelsemöte. Detta är mycket opraktiskt när det kommer till parlamentets ekonomi, särskilt eftersom man tidigare kunnat utgå ifrån konstituerande protokoll.

Styrelsen föreslår därför att §8.4 i stadgarna förtydligas till att ordförande och kassör var för sig får teckna Parlamentets firma.
Mötet beslutade för stadgeändringen och beslutet skall enligt stadgarna §10 befästas på ett extra byating som planeras till 3/12, tills dess tar parlamentets sekreterare fram ett tydligt förslag på ny ordalydelse.

§16 Inkomna motioner/förslag
Inga inkomna motioner eller förslag.

§17 Övriga frågor
Bibliotekets vänner håller årsmöte 9 november 18.30 och inbjuder till författarafton med Maria Blomster den 23 november 18.30.
Sunnersta Folkets Hus förening håller Julmarknad den 26 november, de efterlyser både arbetskraft och bagare.

§18 Mötet avslutas
Mötet avslutas med smörgåstårta och samtliga närvarande inbjuds till det extra byatinget 3 december klockan 16.00 på Sunnersta Folkets hus.

 

Ilona Nilimaa, Sekreterare

 

Elin Östlund, Justerare                                                              Tobias Nilimaa, Justerare

 
 
Till sidans topp
6/1906  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN