img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-06-04
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
(2023-08-01)  
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus

Söndagen den 4 juni 2023

Närvarande: Pia Hedberg (via Zoom), Peter Gustafsson, Uta Körner, Lars Blomén, Ingrid
Viking, Ilona Nilimaa och Tobias Nilimaa.
Adjungerad: Lennart Johansson – BUG och Hust till salu.


§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.
§2 Dagordningen för mötet godkändes.
§3 Tobias Nilimaa valdes till justerare.
§4 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.


§5 Kassörens rapport.
Parlamentet har via sin chattgrupp på Supertext med majoritet beslutat att trycka 300 extra
exemplar av den utvecklingsplan som BUG tagit fram i samarbete med bygden och LUS.
Detta för att alla hushåll i Boteå ska kunna få ett exemplar i säsongens Boteblad.
Parlamentet kommer ansöka om ”Byapengen” som delas ut från kommunen till byalag.
Ledamöter reagerade på den höga kostnad parlamentet betalar för ett säkerhetsprogram som
skall skydda hemsidan mot intrång. Beslut togs om att säga upp den kostsamma extratjänsten.


§6 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
- Botebladet: På väg att delas ut med den reviderade Utvecklingsplanen bifogad.
- Butiksrådet: Inga rapporter från Butiksrådet. Men Parlamentet fortsätter att värdera
bygdens butik högt, det är viktigt att nyttja butikens tjänster och på så sätt stötta denna
viktiga service.
- Hantverksmässan: Kommer ske under hösten. Det är dags att börja planera och
publicera datumet 5/11 -23.
- Hemsidan: Det är dags att betala för den extra internetsäkerheten som finns på
hemsidan. Se §5, kassörens rapport.
- Biblioteket: Biblioteket stänger nu för sommaren och öppnar igen 15/8.
- Hus till salu: Gruppens ansvarige kunde med glädje meddela att en familj, via kontakt
med gruppen, kunnat åka ut på visning av bygden och i slutändan hittat ett hus.
- BUG: Utvecklingsplanen är färdigtryckt, nu i 500 exemplar, och kommer gå ut till alla
hushåll inom Boteå via Botebladet.


§7 Katalysatorpengarna.
Möten har hållits under våren, och varje möte inom gruppen dokumenteras på hemsidan.
Parlamentets sekreterare deltar på varje möte.
Gruppen är i full gång att utarbeta ett uppväxlingsförslag inför ett kommande stormöte, där
bygden skall få säga sitt. Den nuvarande gruppens syfte förtydligades under mötet 4/4, och
det klargjordes att gruppen skall undersöka möjligheterna till att få de nu 200 000 att växa
genom att använda dem som en grundplåt till ett större projekt, och på så sätt ”växla upp
dem” med hjälp av bidragspengar.
Stormötet är planerat till 16/8 klockan 19:00 på Sunnersta Folkets hus. Annons kommer

finnas med i Botebladet, och gruppen ämnar affischera när mötet närmar sig. Det är viktigt att
uppmuntra alla bygdens invånare att delta, så att beslutet blir så representativt av bygdens
önskan som möjligt.
Sekreteraren samlade ihop åsikter från parlamentet som hon kommer ta med sig till nästa träff
med katalysatorgruppen.


§8 Hemsidan: Se kassörens rapport.


§9 Övriga rapporter: Det har uppstått lite osäkerheter kring arrende kring badplatsen i Gålsjö,
och den planerade restaureringen av räcket ligger därför lite på is i väntan på besked från
berörda parter kring badplatsen.


§10 Skrivelser: Parlamentet har fått in en skrivelse angående Byapengen (se kassörens
rapport), det är dags att ansöka och skall ansökas senast 1/8 -23.


§11 Övriga frågor.
- Byavakten är hotad då Regionsledningscentralen (RLC), som leder bland annat
Polisens operativa verksamhet, inte längre vill ta emot byavakternas samtal. Detta
innebär en enorm skillnad i arbetsbörda för byavakterna, som nu helt måste
omorganisera sin verksamhet. Det ser i nuläget ohållbart ut. Möten skall i dagarna
hållas mellan representanter från polismyndigheten och byavakten. Parlamentet väntar
på vidare rapporter.
- Sunnersta FH förening har som tidigare känt en ny styrelse. Styrelsen ser ett stort
behov av samverkan mellan föreningar och föreslår ett möte till hösten i Parlamentets
regi. En samverkansträff bestämdes till Söndag 3/9 klockan 18:00 på Sunnersta FH.
Parlamentet ska försöka få personlig kontakt med ordförande eller kontaktpersoner i
varje styrelse och bjuda in dem.
- Suppleanterna Anders och Gina Bäcksund ämnar lämna bygden och avsäger sig sina
platser i Parlamentet.


§12 Nästa möte bestämdes till 27/8 klockan 16:00 på Sunnersta FH.
§13 Mötet avslutades

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                                            Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1883  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN