img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2019-10-19 Byating
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2019-11-15)  

Byating i Sun­ners­ta Folkets Hus den 19 oktober 2019

 

§ 1 Byatingets öppnande

Pia Hedberg, Boteåparlamentets ordförande, förklarade mötet öppnat för för­hand­lingar och hälsade speciellt alla nya ledamöter välkomna till Parlamentet.

 

§ 2 Godkännande av dagordning

Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Mötets stadgeenliga utlysande

Det konstaterades att Byatinget inte hade blivit stadgeenligt utlyst, p g a att Botebla­dets utgivning hade blivit försenad med 2½ vecka p g a teknikstrul i kom­mu­nens tryc­keri. Hushållen fick dock tidningen drygt tre veckor innan Byatinget. Det affi­sche­rades dock på bygdens annonstavlor och annonserades även på www.botea.se en månad in­nan och mötet ansåg därför att bygdens hushåll hade fått del av inbjudan i tillräckligt god tid för att byatinget ändå skulle kunna hållas.

 

§ 4 Fastställande av röstlängd

Fastställande av röstlängd skedde och det kunde konstateras att samtliga när­va­rande på mötet hade rätt att rösta.

 

§ 5 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Pia Hedberg.

 

§ 6 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 7 Val av två justerare

Till justerare för mötet valdes Lars Blomén och Anne Ståhl Sellin.

 

§ 8 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för perioden 20181029–20191019 gicks igenom och god­kändes.

 

§ 9 Verksamhetsplan

Preliminär verksamhetsplan för 2019-2020 gicks igenom och överlämnades till sty­rel­sen för fastställande. I samband med att man samtalade om den vilande Hus till salu­grup­pen, så uttryckte Parlamentsledamöterna Alexandra de Wall och Peter Gus­tafs­son sitt intresse för att vara beredda att dra igång Husgruppen igen, ett besked som mottogs med tacksamhet av de församlade. Alexandra tog på sig huvudansvaret i grup­pen. Ord­fö­randen poängterade att man inte behöver va­ra medlem i Bo­teå­parla­mentet för att va­ra med i en arbetsgrupp. Dessutom lästes Bibliotekets verksamhets­be­rät­telse upp.

 

§ 10 Ekonomisk redovisning

Resultatrapport och balansrapport gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 11 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ekonomisk ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

 

§ 13 Val av revisorer

Till revisorer, för kommande verksamhetsår, valdes An­ders Bodin (sammankallande) och Rolf Lind­berg.

 

§ 14 Val av revisorersättare

Till revisorersättare, för kommande verksamhetsår, valdes Paula Isberg.

 

§ 15 Inkomna motioner, förslag och övrigt

- Inga motioner eller skrivelser hade inkommit till Byatinget.

- I samband med en tidigare genomgång av stadgarna konstaterades att fjol­årets val av ordförande och kassör inte hade skett enligt stadgarna. För istället för att rätteligen väl­ja ordförande och kassör på två år, så råkade man istället välja Pia Hed­berg till ordfö­ran­de och Erik Sundberg till kassör på fyra år. Mötet beslöt därför att revidera före­gå­en­de byatings beslut, vilket innebär att ny Parlamentsord­förande och kassör kommer att behöva väljas redan nästa år.

- Boteå Utvecklingsgrupp hade inkommit med en skrivelse där man undrade om Par­lamentets Hus till salugrupp är aktiv, vilka medlemmar som den innehåller och dess pla­­ner på att öka inflyttningen i bygden. Likaså om det fanns behov av fler med­lemmar i gruppen och vilka krav som Parlamentet ställer på gruppen.

Parlamentets svar: Hus till salugruppen har varit vilande i några år, men att den åter ak­­­ti­verats i samband med detta Byating. Likaså att Parlamentet inte ställer några som helst krav på de personer som jobbar ideellt i dess olika arbetsgrupper.

Boteå Utvecklingsgrupp undrade även om hur Parlamentet arbetar för att uppfylla si­na stadgar. Parlamentets svar: Parlamentet försöker att efter bästa förmåga uppfylla sina stad­gar, men att man ibland tyvärr inte når ända fram (se t ex §3 & §15 ovan).

- Beslut togs att en ny skrivelse skulle författas och skickas till kommunen angående behovet av städning av vissa nedskräpade tomter i bygden. Per-Erik Bergstrand gavs i uppdrag att författa skrivelsen.

- Karin Sellgren informerade om en inspirationsresa i kommunen den 27/10 (i projektet Landsbygds­­­utveckling i Sollefteås regi) samt Halloweenparty i Fik i Butik den 24/10.

 

§ 16 Tack till avgående Parlamentsledamöter

Pia Hedberg avtackade avgående Parlamentsledamoten Magnus Nordenmark i den­nes frånvaro.

 

§ 17 Mötets avslutande

Nästa Parlamentsmöte bestämdes till söndagen den 24/11 2019 kl 16. Byatinget avslu­tades därefter, varefter kaffe och smörgåstårta intogs.

 

Vid protokollet

 

Rolf Ronestjärna, sekreterare                                        

 

Lars Blomén, justerare                                     Anne Ståhl Sellin, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1802  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN