img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-02-26
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Ilona Nilimaa  (2023-03-07)  (Redigerad: 2023-03-07)
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets hus söndagen den 26 februari 2023

Närvarande: Ilona Nilimaa, Lars Blomén, Bina Morschett, Anders Bäcksund, Peter Gustafsson, Fabian Ullström, Uta Körner, Elin Östlund, Ingrid Viking och Pia Hedberg (över Zoom).
Adjungerad: Lennart Johansson

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.

 

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

 

§3 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

 

§4 Föregående protokoll gicks igenom, ett fel finns under §6. Numret till Lennart Johansson och husgruppen är 0738340682 och inget annat.

 

§5 Kassörens rapport
Kassören efterfrågade räkenskaper från åren 2019 och 2020. Dessa skall ordförande tillhandahålla.
Den gamla kassören är fortfarande registrerad som verklig huvudman på banken och är också den som fortfarande har tillgång till Parlamentets sida på Skatteverket. Ordförande tog på sig att kontakta Parlamentets tidigare kassör för att be honom ge den nya kassören tillgång till bland annat Skatteverket.
Kassören kommer kontakta Parlamentets fordringsägare och meddela att alla fakturor som rör parlamentet i första hand skall skickas direkt till kassören.

§6 Genomgång av Parlamentets verksamheter

-        Verksamhetsplanen för 2022-2023 gicks igenom. Några få ändringar skall göras.

-        Butiksrådet: Under förra mötet beslutade Parlamentet att bjuda in Butiksrådet. Från Butiksrådet har Parlamentet fått information om att de hälsat de nuvarande ägarna välkomna och bland annat gett dem en lista på de mest köpta varorna i bygden. De har ställt sig till förfogande för de nuvarande ägarna, men har i dagsläget inget vidare att rapportera. Varför de inte deltar på mötet.

-        Biblioteket: Biblioteket hade möte med en representant från Sollefteå kommun. Mötena hålls runtom i alla kommunens byar som har bibliotek. Mötet var mycket inspirerande, och tankar om en ny bokcirkel har väckts. Nya böcker har införskaffats från Dahlbergs Bokhandel i Sollefteå.

-        BUG: Ett andra utvecklingsmöte gick av stapeln den 12 februari. Mötet hade mycket god uppslutning med representanter från sammanlagt nio föreningar. Under mötet arbetade man sig igenom utvecklingsplanen sida för sida och kom överens om vilka ändringar som skall göras i den nya planen. BUG kommer renskriva ändringarna och med hjälp av Hans- Erik Näslund trycka ett mindre antal preliminära planer, som sedan kan användas som underlag för ett sista möte innan den slutliga tryckningen. Alla i Parlamentet är välkomna att delta på det sista mötet som hålls söndagen 19 Mars klockan 14.00 på Sunnersta Folkets hus.

BUG kunde med glädje meddela att två ytterligare medlemmar tillkommit till gruppen. Fabian Ullström och Lennart Johansson.

 

§7 Övriga rapporter

-        Årsmöte för Sunnersta Folkets hus förening hålls på Sunnersta Folkets hus den 27 mars 18.00. Fyra personer har ställt upp inför valet till den nya styrelsen.

-        Boteå Byavakt har under möte med Sollefteå kommun fått det glädjande beskedet att kommunen ämnar sponsra Byavakten med vägskyltar, vilka informerar om att Byavakten patrullerar i trakten. Man har även kontakt med Sollefteå poliskår och hoppas få en särskild kontakt inom Sollefteåpolisen, i stället för den nuvarande kontaktpersonen som hör till Kramforspolisen.

-        Kulturföreningen Botaton har beslutat att försöka sälja sitt hus. Förslag finns om att i stället nyttja Sunnersta Folkets hus lokaler, och på så sätt både spara pengar och gynna Sunnersta FH.

-        Gålsjö:
Under föregående år har Parlamentet gjort ansträngningar att försöka ordna till lite på badplatsen i Gålsjö, bland annat genom att sätta upp en tydligare skylt för parkering och tillhandahålla en soptunna för att förhindra nedskräpning. Ansträngningarna har lönat sig och miljön på badplatsen var under förra året mer trivsam.
Det har kommit till Parlamentets kännedom att medel som tidigare sökts till åtgärder på badplatsen, och som betalats tillbaka eftersom de inte använts, faktiskt varit sökbara under en tid. Tidsfristen för de pengarna har nu gått ut. Detta är olyckligt, eftersom det finns ytterligare behov på badplatsen i Gålsjö. Parlamentet har dock fått veta att det ofta är lättare att få sin ansökan godkänd om det gäller ett projekt som tidigare sökts för, och kommer därför söka samma medel igen i höst.
Något av det mest brådskande är ett ordentligt räcke kring omklädningsrummen, och nya rutor till fönstren. Det hade dock varit önskvärt att hinna utföra bygget redan i sommar, innan beslut om bidragen tas. Boteåparlamentet beslutade därför att, efter att kostnaderna beräknats och om ekonomisk täckning finns, betala ut ett förskott på det som krävs för att utföra dessa två åtgärder på badplatsen i Gålsjö. Beloppet återbetalas när bidraget kommit in.

 

§8 Inga skrivelser har inkommit.

 

§9 Övriga frågor

-        Boteåbladet kommer delas ut under kommande vecka om allt går som det ska med tryckeriet.

-        Katalysatorpengarna/ Projekt Hundratusen:
Det har uppstått en del förvirring kring katalysatorpengarna och vilka som ansvarar för dem. Även om pengarna ligger på Parlamentets konto är det inte Parlamentet som ansvarar för beslut gällande var pengarna skall gå, eller hur de ska användas. På ett stormöte i Björksjön 1 Juni 2022 valdes en arbetsgrupp som ansvarar för att driva frågan med pengarna vidare, protokoll till det mötet finns här.
På grund av denna förvirring har Parlamentet mottagit två ansökningar eller intresseanmälningar av föreningar som önskar ta del av pengarna för sina projekt. Därför är det extra viktigt att Parlamentet får kontakt med den ansvariga arbetsgruppen, så att ansökningarna hamnar rätt.
Under föregående möte beslutade Parlamentet att bjuda in gruppen ansvarig för katalysatorpengarna. Det har tyvärr inte varit helt tydligt vilka personer det är som representerar föreningarna omnämnda i protokollet från stormötet (Björkå Samhällsförening, Björksjöns Folkets Hus förening och Undroms IF). Sedan föregående möte har försök gjorts att reda ut vilka personer som egentligen skall bjudas in. Parlamentet kommer meddelas i supertextgruppen så fort saken är utredd, och kan då besluta om det bör kallas till ett extra möte.
Parlamentet kan alltså inte i dagsläget svara på frågor angående katalysatorpengarna, men utreder frågan.

 

§10 Nästa möte kommer hållas på Sunnersta Folkets Hus, den 26 Mars klockan 16.00.

 

§11 Mötet avslutades

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                 Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1869  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN