img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2022-02-27
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2022-03-01)  (Redigerad: 2022-03-01)

                                 Boteåparlamentets styrelsemöte

          Söndagen 27/2 2022 Sunnersta folkets hus, och via Zoom
 
Närvarande: Pia Hedberg (via Zoom), Nicole Pieren Broekema, Alexandra De Wall, Peter Gustafsson, Lars Blomén, Tobias Nilimaa, Ilona Nilimaa, Ingrid Viking, Rolf Ronestjärna.
Av mötet adjungerade: Ulrika Bergman (BUG), Karin Sellgren (BUG).
Övriga närvarande: Maria Wennberg (BUG), Anders Bergman.

 


§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.
§2 Dagordningen för mötet godkändes.
§3 Rolf Ronestjärna och Ilona Nilimaa valdes som sekreterare. Protokoll kom att föras av endast Ilona Nilimaa.
§4 Alexandra De Wall valdes till justerare.
§5 Maria Wennberg presenterade sig som en del av Boteå Utvecklingsgrupp (BUG), men besökte mötet främst i rollen av representant för Sollefteå kommun. Wennberg informerade om den ”katalysatorpeng” som getts ut av kommunen till de olika kommundelarna, däribland Boteå. Boteås del om 100000kr har betalats in på BUGs konto. Wennberg poängterade vikten av en demokratisk process runt pengarna, där varje medlem i bygden skall ha möjlighet att komma med förslag till hur pengarna skall användas för att ge ett bestående resultat. Det finns inte heller någon tidspress när det kommer till pengarnas användning, utan kravet som finns är att pengarnas användning rapporteras till kommunen. Wennberg rekommenderade även att ett första steg i den demokratiska processen kan vara ett informationsmöte med ordförande eller representanter från varje förening aktiv i Boteå.

 

BUG informerade om att de planerat ett informationsmöte för bygdens föreningar 3/3 2022 18:30 i Fik i Butik och att de annonserat om detta på Botea.se, men inte riktigt förstått hur de skall gå till väga för att få ut det på den så kallade anslagstavlan. I stället ligger annonsen på sidan för privata annonser. BUG informerade även om att de har kontaktat respektive ordförande i alla bygdens 15 föreningar med en personlig inbjudan till mötet.

Ordförande föreslog att Parlamentet skulle stå som ansvarig för projektet och ansvara för det administrativa fram till ett kommande stormöte i enighet med det skrivna förslaget till Parlamentet. Wennberg ansåg dock att det var bättre att låta de närvarande på det planerade mötet i Fik i Butik den 3/3, få ta beslut om detta. Mötet gick på Wennbergs förslag. Ordförande föreslog även att man redan i Parlamentsmötet borde ta beslut om ett datum för det planerade stormöte som ska hållas framöver. Detta för att kunna nå hela bygden via en annonsering i kommande Botebladet. Wennberg ansåg dock att det var bättre, demokratiskt sett, att låta de närvarande på mötet den 3/3 få bestämma datum för ett stormöte. Mötet gick på Wennbergs förslag.

 

Fråga väcktes om det var rätt att det i annonserna angående mötet 3/3 inte uttrycks att mötena skulle handla om dessa 100 000 kr i katalysatorpengar. Detta förklarades med att man önskat samla endast de som är genuint intresserade av att utveckla bygden. Förslag väcktes om att göra ett tillägg till inbjudan och förtydliga i annonsen att det rör sig om dessa av Sollefteå kommun utbetalade pengar. Efter diskussion om mötet i stället bör skjutas fram för att tydligare information skall hinna gå ut till alla medlemmar i bygden, meddelade Sellgren att hon ämnade avgå från BUG om inte mötet kundekomma till beslut. Då beslut inte fattades omgående valde Sellgren att lämna mötet, och meddelade även att hon lämnar BUG med omedelbar verkan.

 

Diskussion fördes angående bristande kommunikation mellan Boteåparlamentet och undergruppen BUG, då det tog en månad innan Boteåparlamentet delgavs information om pengarna. Förslag lyftes om att minst en representant ur Boteåparlamentet bör vara en del av BUG. Förslag lyftes om att hålla mötet den 3/3, men även ett senare datum som hinner utannonseras i Botebladet för vidare spridning inom bygden.

 

Mötet drog ut på tiden och i det här läget lämnade även Ulrika Bergman, Anders Bergman, Nicole Pieren Broekema och Lars Blomén mötet. Närvarande var då Tobias Nilimaa, Alexandra De Wall, Peter Gustavsson, Ingrid Viking, Rolf Ronestjärna och Ilona Nilimaa.
Kritik framfördes mot hur ämnet behandlats, och frågan ställdes om Boteåparlamentet bör se över sin arbetsgång, transparens och kommunikation. Mötet valde att avvakta med frågan till nästa möte.

 

Mötet beslutade att efter mötet kontakta BUG och uttrycka sitt stöd för mötet 3/3, men rekommendera att det görs tydligare både i de individuella inbjudningarna och i annonserna att mötet är gällande de 100 000 kr i katalysatorpengar som Sollefteå kommun betalat ut. Mötet beslutade även att en representant för Boteåparlamentet skall delta på mötet 3/3, och där uttrycka Boteåparlamentets förslag om att ett ytterligare informationsmöte där alla i bygden, inte bara ordföranden i föreningarna, är inbjudna att delta. Boteåparlamentet kan assistera i att få ut information om ett sådant möte genom Botebladet.
§6 Föregående protokoll.
§7 Kassörens rapport.
§8 Övriga verksamheter.
- Välkomnande av nyinflyttade: Den årliga kakfrossan planerades till 9/4 2022. Enligt tidigare förslag till Boteåparlamentet kommer nu också bygdens föreningar uppmuntras att delta för att presentera sina verksamheter för de nyinflyttade. Botebladets redaktör tog på sig att inkludera en särskild inbjudan till föreningarna i annonsen i Botebladet.
- BUG: Med anledning av BUGs rapport som inkom till byatinget 31/10 -21, där två platser upplåts i månadsskiftet Februari/mars 2022, antar Alexandra De Wall och Ilona Nilimaa uppgiften att fylla dessa platser.
§9 Inga övriga rapporter togs upp.
§10 Inga skrivelser togs upp.
§11 Ordförande tog upp ämnet valberedning, och bad varje styrelseledamot personligt besluta sig för om de vidare vill ställa upp som nominerade till Boteåparlamentet.
§12 Inga övriga frågor behandlades.
§13 Nästa möte bestämdes till den 27/3 2022.
§14 Mötet avslutades.

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                   Alexandra De Wall, justerare
 

 
 
Till sidans topp
6/1832  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN